Mario Kart Wii Gecko Codes, Cheats, & Hacks
Change Earth Rotation Speed [Atlas] - Printable Version

+- Mario Kart Wii Gecko Codes, Cheats, & Hacks (https://mariokartwii.com)
+-- Forum: Cheat Codes (https://mariokartwii.com/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Forum: Online Non-Item (https://mariokartwii.com/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Thread: Change Earth Rotation Speed [Atlas] (/showthread.php?tid=1067)Change Earth Rotation Speed [Atlas] - Vega - 02-10-2019

Change Earth Rotation Speed [Atlas]

This code allows you to modify the rotating speed of the WiFi globe.

NTSC-U
0489E8AC XXXXXXXX

PAL
048A3164 XXXXXXXX

NTSC-J
048A22C4 XXXXXXXX

NTSC-K
048915C4 XXXXXXXX

Default value = 3C8EFA35

Example value (make globe spin opposite way at same speed): BC8EFA35

Code creator: Atlas